Raspisan K O N K U R S za izbor projekata koje realizuju udruženja i nevladine organizacijeOpština Velika Plana finansira i sufinansira projekte koje realizuju udruženja i nevladine organizacije iz sledećih oblasti:socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, zaštite interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoći starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, nauke, kulture, informisanja, zaštite životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja, zaštite potrošača, borbe protiv korupcije, kao i humanitarni programi i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe.

Pravo učešća na konkurs imaju udruženja i nevladine organizacije koje: -realizuju program od javnog interesa koje su registrovane u skladu sa zakonom sa sedištem na teritoriji Opštine Velika Plana, -izuzetno sedište korisnika može biti i na teritoriji susedne opštine pod uslovom da okuplja članove sa teritorije opštine Velika Plana, a da takvo udruženje ne postoji u Velikoj Plani i da se aktivnost odvija na teritoriji opštine Velika Plana; -imaju usvojen godišnji plan rada koji obuhvata programe i aktivnosti u oblastima koje su od javnog interesa; -mogu program pretežno realizovati u 2018. godini, a najkasnije do 31.12. 2018. godine; -imaju realan finansijski plan za predloženi program; -raspolažu kapacitetima za realizaciju programa; -svoje programe rada usmeravaju ka većem broju lica ciljne grupe; -su sa uspehom realizovali odobrene programe iz prethodnih godina i da su podneli detaljan izveštaj o njihovoj realizaciji sa dokazima o namenskom trošenju dobijenih sredstava.

(Rok za podnošenje prijave na konkurs je počev od 22.02.2018. godine zaključno sa 08.03.2018. godine do 15,00 časova)


Powered by WebExpress