„Podrška, ne perfekcija“

Bez_naslova1.png


Predškolska ustanova „Dečje carstvo“ je aplicirala kod Fondacije „Novak Đoković“ za projekat „Podrška, ne perfekcija“ i realizacija projekta je odobrena.
Dana 21. 3. 2018. godine je potpisan Sporazum o saradnji između Fondacije i Predškolske ustanove uz podršku Opštine Velika Plana i predsednika Igora Matkovića.Predmet ovog Sporazuma o saradnji jeste definisanje načina i uslova saradnje potpisnica Sporazuma na realizaciji Projekta „Podrška, ne perfekcija“ koji Fondacija finansira, uz aktivnu podršku ostalih potpisnica.

Ciljevi Projekta, čija je realizacija predmet saradnje utvrđene ovim Sporazumom, su:
1)Unapređivanje uslova u kojima deca odrastaju, uče i razvijaju se, stvaranjem ambijenta i uslova u kojima će deca razvijati svoje pune potencijale, uključujući samopoštovanje, kompetencije za celoživotno učenje, za zajednički život sa drugima i učešće u savremenom društvu;
2)Obuka roditelja/staratelja dece do 6 (šest) godina u cilju sticanja znanja i veština radi unapređivanja razvoja i potencijala sopstvene dece, a sve u cilju postizanja optimalnog kognitivnog, emocionalnog, socijalnog i fizičkog razvoja dece;
3)Stvaranje mreže podrške roditelja/staratelja dece do 6 (šest) godina starosti, kao ključnih aktera koji diktiraju uslove i kreiraju zdravo okruženje za rani razvoj deteta;
4)Jačanje roditeljskih kapaciteta za pružanje pozitivne stimulativne interakcije, kao i negujuće brige;
5)Promocija humanih vrednosti i povećanje zajedničkih akcija različitih aktera u lokalnoj zajednici, usmerenih ka razumevanju i poboljšanju uslova u kojima deca odrastaju i uče;
6)Povećanje kvaliteta i dostupnosti različitih programa rada sa decom predškolskog uzrasta;
7)Osnaživanje i mobilizacija lokalne zajednice i aktera u njoj da prepoznaju najbolji interes dece i da deluju u skladu sa njim;
8)Prepoznavanje kvaliteta Projekta od strane Predškolske ustanove i Lokalne samouprave, njegovo uključivanje u program rada predškolskih ustanova i obezbeđivanje svakog vida podrške za njihovu realizaciju;
9)Osnaživanje i prihvatanje dece kao aktivnih učesnika u životu lokalne zajednice, povećanje njihove vidljivosti i uvažavanja njihovih potreba;
10)Pružanje pomoći u izgradnji kapaciteta predškolskih ustanova da postanu pokretači i realizatori akcija u lokalnoj zajednici koje doprinose ostvarivanju najboljeg interesa dece i doprinose njihovoj dobrobiti i
11)Unapređivanje kompetencija roditelja i drugih lica koja se bave decom i porodicom da preuzmu proaktivnu ulogu u procesu stvaranja boljih uslova obrazovanja i vaspitanja dece.

Realizacija Projekta započinje kroz interaktivne procese u kojima će učestvovati predstavnici Fondacije, Lokalne samouprave i Predškolske ustanove, kao i roditelji/staratelji dece uzrasta do 6 (šest) godina, a kojim je načelno predviđeno sledeće:
-Organizovanje 10 (deset) dvočasovnih radionica namenjenih roditeljima odn. starateljima dece mlađe od 6 (šest) godina, u okviru vremenskog perioda mart-jun 2018. godine, na kojima bi se obrađivale različite teme u skladu sa Projektom;
-Angažovanje stručnog lica koje će držati radionice – trenera (facilitatora), stručnog lica – vaspitača - koje će čuvati decu za vreme trajanja radionica i stručnog saradnika na realizaciji Projekta;

Sa realizacijom projekta počinje se već od 29.3. 2018.godine. Radionica upoznavanja sa roditeljima je bila 19.marta, roditeljima je predstavljen projekat i oni su se u velikom broju pozitivno izjasnili.

Powered by WebExpress